Apa arti dari A.Tumbu oleh tutup B.tulung mentung : BankSoal

Jawaban

Jawaban 1
A.mendapat teman/pasangan/suatu hal yg cocok/pas. saling melengkapi. B.di bantu tapi menikam/menyakiti yg membantu.

Pertanyaan Terkait

Apa artinya nanging padha ngestakake

Jawaban

Nanging padha: tetapi mereka. ngestakakenya gak tau maaf

Apa bahasa balinya “saya ingin menyampaikan bahwa”

Jawaban

Tiang kal ngorahang bahwa

Maksudnya para fakir miskin kudu dibiyantu

Jawaban

Maksudnya para fakir miskin harus dibantu
Artinya , para fakir miskin harus dibantu

Jelaskan waktu ashar jakarta

Jawaban

Kurang lebih jam 15.00

Contoh geguritan dengan tema lingkungan gawe basa rinengga dasanama lan tembung kawi , 1 bait 4 baris

Jawaban

Jawabannya dibuku paket bahasa jawa

Jelaskan Di media pernah diberitakan tentang adanya aparat penegak hukum yang menerima suap atas pelanggaran hukum yang ditanganinya bagaimana tanggapan anda terhadap keadaan tersebut!jelaskan pendapat anda disertai alasan yang tepat?

Jawaban

Saya merasa kecewa dengan adanya hal tersebut seharus badan penegak hukum apalagi badan yudikatif wajib untuk mengawasi dan menjaga jalannya pemerintah jika penegak hukum sudah mendapatkan suap maka pemberi dan penerima harus diberi hukuman yang setimpal setara dengan perbuatannya

Jelaskan Kewajiban di sekolah,masyarakat,keluarga

Jawaban

Kewajiban di sekolah yaitu melaksanakan tugas piket,mengikuti upacara pada hari senin,mendengarkan guru saat jam pelajaran,
kewajiban masyarakat yaitu gotong royong,ronda malam
kewajiban keluarga yaitu membantu ibu di dapur,membiasakan membersihkan rumah
#_maaf kalau salah

Sebutkan jenis kejahatan genosida

Jawaban

Setiap perbuatan yg dilakukan dgn maksud untuk menghancurkan/memusnahkan seluruh atau sebagainya kelompok, bangsa, ras,kelompok etnis,dan kelompok agama.

Besar penyiku suatu sudut 58° besar pelurus sudut tersebut adalah

Jawaban

Besar sudut = 90 – 58 = 32
besar pelurus sudut = 180-32 = 148
180°-58°=122°
maka sudut pelurusnya adalah 122°
semoga membantu

Sistem solmisasi digunakan untuk nyanyian??

Jawaban

Laras:-pelog
-slendro

Cerita pendek menggunakan bahasa bali?

Jawaban

Cawet (Buda Rebo)In Cerpen Bahasa Bali on 2 November, 2008 at 9:51 amTelung tiban suba I Gedé Darmika matunangan ngajak Ni Luh Swandéwi. Mémé bapanné ngrencanaang lakar nyangkepang pianakné énggal. Apang sing énggalan ada gegodan bin mani puan sawiréh ajak dadua suba pada suud kuliah, suba pada bisnis masih. Buina nyén sing nawang I Gedé, anak bagus, jemet, tur sugih. Patuh masih Luh Swandéwi, anak jegeg, tur solahné adung tekén kajegéganné, kéto masih ia sugih, nyén anak muani ané tusing demen tekén ukudanné.

Ambiug orta di rurungé upakara mapragaté lakar gedé, balé banjar suba booking-a. Yén anak tusing sugih, kanggoanga suba di natah pakarangané dogén ngaé upakara.

“Buk Gedé anak mula ngelah, kuda kadén lakar mapenga pipis anggon biaya upakara ténénan,” kéto Mén Sukadi ipah Buk Gedé Kelihan ngrimik.

“Éh…, nak orahanga mani peteng lakar ada konsér gratis lagu pop Bali, to… apa grup I Gedé lakar nyumbang lagu,” kéto Mén Sukarta sada agem sawiréh ia mula abehné paling nyéntrik di désané, gayané suba cara artis sing kesampaian, méh-méh mani peteng ia milu nagih magending sawiréh méntalné gedé sajan.

“Ija ia I Gedé ajak Luh mafoto gedé buka kéto, gedénan tekén tipin icangé jumah, bin sada panganggoné ngrényeb aéngan tekén panganggo raja jaman ilu,” kéto Mén Soken ngrenggeng sambilanga nalinin jaja bantalé.

“Bin mani ingetang mapayas gedé lakar sotinga koné, apang ada kenang-kenangan bin manian, béh… Mén Sukarta suba paling malu!” kéto abetné Mén Margi majailan.

Mén Sukarta ané gesaha kenyem-kenyem dogén, ané lénan sibarengan kedék sawiréh Mén Sukarta ngédéngang agemné cara anak mafoto dadi modél.

“Dé, Madé kadén ngarep, warna apa kostim pangayahé Dé, anak saja misi maan kostim?” Mén Darma matakon seken.

Kondén tiang masaut Dadong Gitar ba nyelag, ”Apa to kostim Mén Darma? Dadi tombén mémé ningeh?”

Tiang kenyem-kenyem ningehang petakon Dadong Gitar, saja ja ia tusing nawang, sawiréh yusanné suba odah buina suba kapah matulungan ka pisaga, yén tusing manyama sajaan tekén Pak Gedé, pensiun suba raganné matulungan.

”Kostim to baju seragam Dong, panitia pangayah masi maan warna coklat, pangayah jaja warnané kuning tasak gedang, keluarga pangantén nganggo warna kuning emas,” kéto tiang nyelasin. Béh…, makejang ané ajak matulungan masebeng anggob.

Makejang saja pada anggob, méh… orta di tongos anaké matulungan mébat aéngan buin. Yén nyak, Pak Gedé ngaé gaé di hotél berbintang sinah ngidang, Pak Gedé mula warga suksés di rantauan.

Uling ija kadén tekané, Embok Darmi maid liman tiangé sada nyebeng, krama ané lénan pada kisi-kisi ningalin tingkah embokné I Gedé buka kéto, ajaka tiang ka paon apang johan tekén krama ané matulungan.


Artinya bentang pasantren

Jawaban

Dalam bahasa Sunda, ada gaya bahasa yang disebut gaya basa lalandian atau lalandihan. Gaya basa lalandian artinya sama juga dengan gaya bahasa metafora. Gaya bahasa metafora atau lalndian adalah gaya bahasa yang membandingkan sesuatu dengan yang lain secara langsung.

Terdapat dua jenis gaya basa lalandian, yaitu yang disebut “pideudeuh” dan “ocon”. “Pideudeuh” adalah memberikan julukan atau lalandian karena lucu atau untuk memberi pujian. Sedangkan “ocon” adalah memberikan julukan atau lalandian untuk bercanda atau menggoda, dalam bahasa Sunda disebut “ngaheureuyan”.

“Bentang pasantren” adalah salah satu contoh gaya basa lalandian. Bentang pasantren dalam bahasa Indonesia adalah bintang pesantren. Bentang pasantren, artinya bisa mirip seperti bentang pelajar, jadi, bentang pasantren artinya bisa “santri yang paling pintar di pesantren”.

Tetapi, karena ada satu novel Sunda yang berjudul “Bentang Pasantre”, dimana dalam novel tersebut diceritakan ada seorang santri perempuan cantik yang jadi rebutan para santri lelaki. Jadi, yang dimaksud “bentang pasantren” dalam novel tersebut adalah “seorang santri perempuan cantik yang jadi rebutan para santri lelaki”.

Lalandian “bentang pasantren” adalah termasuk jenis lalandian “pideudeuh”, karena memberikan julukan atau lalandian karena lucu atau memberi pujian. Contoh lalandian “pideudeuh” lainnya adalah seperti “bebenteng nagara” artinya adalah orang yang memiliki tugas menjaga negara, “bentang lapang” artinya pemaen bola yang gesit dan lincah, “calon profesor” artinya orang atau anak yang sangat pintar.


Mengapa sunda di lambangi dengan simbol maung

Jawaban

Karena ada Persib Bandung

Apa arti aku sayang kamu dalam bahasa sunda?

Jawaban

Abdi bogoh ka anjeun..
abi nya’ah ka anjen

maaf bila salah, saya tau biasanya dari temen orang sunda teh ngomong kayak begitu atuh ^^

Klo gak salah abi bogoh kaanjen

Jelaskan pendapatmu tentang tari hudoq

Jawaban

Hudoq adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh sub-etnis Dayak di provinsi Kalimantan Timur[1]. Hudoq adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum, oleh sebab itu Hudoq termasuk golongan kesenian barongan.
Tari hudoq adalah tari yang ditarikan di suatu daerah tertentu

Bahasa daerah di papua ada berapa

Jawaban

68………………….
70 kalau gak 68
trims kallau ada kesalahan saya mohon maaf sebesar besarnya

Cangkriman. Golekno batangane lan jenis Cangkriman, ing ngisor iki : 1. kucing mati dilumpati tikus urip. 2. dikleplak sirahe sing mekrok buntute
3. dipencet wudele mentheleng mripate

Jawaban

1. Batangane : sing urip tikuse, kucinge tetep mati
Jenis : Cangkriman Plesedan

2. Batangane : jaran
Jenis : Cangkriman Pepindhan

3. Batangane : lampu
Jenis : Cangkriman Pepindhan


Buatkan lah contoh carpon di bahasa sunda please!

Jawaban

Saung Panineungan
Geus leuwih tilu kali leubaran eta saung can diteang deui tapi kamari nya leubaran ayeuna pisan  kuring neang deui eta saung, saung teh geuning  taya obahna ti baheula neupi ka ayeuna istuning kitu keneh ras ingeut nya di saung eta kuring jeung Iis pernah patali jangji nya didinya pisan Iis ngedalkeun lisan cenah rek satia hayang hirup babareungan tapi, kiwari geuning teu kabuktian jangji tinggal jangji kanyataan sewang-sewangan.
Ret ngaleret hareupeun saung aya jalan anu bras na ka wahangan leutik di leubah wahangan eta paragi kukumah paragi nyeuseh cing saha bae anu ngaradon nyeuseuh meuni rame mun isuk-isuk teh loba mojang ngadon nyareuseuhan didinya, nya didinya kuringge sok silih simbeuh jeung Iis mun kabeuneran Iis keurnyeuseuh  malah peurnah ti gujubar duaan ari kabeuneuran otel kamalinaan  nya jaribrug awak teh tapi geuning karasa bagja pisan.
Ras ingeut deui nya di saung ieu yeuh basa meuleum jagong paduduaan jeung Iis teh ari meuleum di campur jeung otel tungtungna jagong teh tarurtung malah eta arengna jadi bahan pangheureuyan silih doletkeun kana  beungeut atuh Iis teh camelong kitu deui kuring , kuring imut sorangan hayang seuri ingeut kana pangalaman baheula teh nya campur jeung kaseudih geuning urang teh teu ngahiji Iis.
Kunaon atuh bisa teu ngajadi enya urang teh geus jangji da kitu geuning kolot anjeun Iis teu satuju ka kuring pedah kuring jalma nu batan sakieu tuna harta tuna harti, nya ku kolot anjeun anjeun di jodokeun ka Mantri Bank anu beughar pakayana, nya ti harita kuring lunta ti Lembur rek makaya ka Kota rek digawe bari mawa hate anu gudawang kabogoh di reubut batur keuna ku paribasa “meuncit meuri dina rakit boboko wadah bakatul lain nyeuri kupanyakit kabogoh di reubut batur”  meni keuna pisan eta sisindiran teh.
Nya kebat kuring ngumbara di kota kabeuneuran kuring di angkat jadi guru Sakola Dasar  tug neupi ka meunang jodo urang kota. Nu matak leubaran ieu kuring mudik jeung indung na barudak.
Kiwari kuring geus boga budak dua, tapi rahasiah eta saung bating teu arapaleun eta di jadikeun rahasia duaan ngan kuring jeung Iis bae, suganteh mudik teh bisa panggih jeung Iis geuning suwung teu panggih duka dimana.

Naon anu disebut fikmin?

Jawaban

Maksudnya kok gak ada pertanyaanya adanya cuma dekskrepsi

Apakah anda termasuk menguasai bahasa daerah dayak ngaju kalimantan tengah??

Jawaban

Iya , aku keturun orang dayak ngaju kalimantan tengah

Sumber :